تله آبگیر

تله آبگیر

سیکلون ها عملکردی به مراتب بالاتر از تله های آبگیر داشته و در آنها کندانس شناور بر مبنای سه  اصل مهم فیزیکی از هوای فشرده جدا می گردد.

تله آبگیر