درایر پکیج

درایر پکیج

درایرهای پکیج برای ظرفیت های پایین تا حدود  m3/min5 طراحی می گردند و تمام اجزاء شامل تله آبگیر و میکرو فیلترهای آن بر روی یک شاستی نصب گریده است.