درایر ODD

درایر ODD

این نوع درایرها مجهز به سنسور کنترل عملکرد هیتر ها و زمان جابجایی ستونها می باشد تخلیه ها بصورت دو مرحله ای و هوای احیاء به کمک شیر پرژ کنترل می گردد به این ترتیب می توان ضمن افزایش طول عمر مواد جاذب رطوبت نقطه به -70 ˚c و تلفات هوای فشرده را تا 3% کاهش داد.

درایر ODD