میکرو فیلتر

میکرو فیلتر

در هوای محیط مقدار زیادی ذرات بخار آبو و هیدروکربن ها وجود دارد، علاوه بر این سیستم نیز ذرات ناشی از زنگ زدگی و خوردگی و همچنین بخار روغن را به آن می افزاید .ناخالصی های نام برده باعث صدمه به ماشین های پنوماتیکی، شیرهای بادی ابزار دقیق و سیستم لوله کشی کارخانه می شوند .سیستم فیلتراسیون به کمک میکروفیلتر هوای فشرده مانع از ورود ناخالصی های ذراتی چون بخار آب و روغن به سیستم مصرف کننده هوا می گردد.

میکرو فیلتر