پاک باد ساز

پاک باد ساز

پاکبادسازها که در بسیاری از صنایع کشور جایگزین درایرهای دسیکانت و تبریدی گریده است  نیازی به میکرو فیلتر ورودی ، مواد جاذب رطوبت و کمپرسور گاز مبرد ندارد . افت فشار ایجاد نکرده و هوای فشرده را تلف نمی کند.